Levende Talen Magazine “Het nieuwe lezen, anders bekeken “

Deze week is mijn artikel over Online tekstbegrip en online geletterdheid verschenen in Levende Talen Magazine (LTM). LTM is een vakblad voor talenleraren. De titel is Het nieuwe lezen, anders bekeken.  Een belangrijke uitdaging voor de taalleraren. De lead zegt wat ik duidelijk wil maken:  De meeste van onze leerlingen zijn vrijwel constant online. Online communiceren gaat snel en via steeds weer nieuwe digitale middelen. Leerlingen hebben daar zo te zien geen enkel probleem mee. Deze kinderen hoeven niets meer te leren, zeker niet van de digital immigrants, die wij als oudere leraar zijn. Zij zijn verder en beter dan wij… Deze gedachtengang is voor een groot deel een misverstand, waar we als leraren talen snel vanaf moeten. Er is een nieuwe uitdagende opdracht en leraren zijn daar heel belangrijk bij.
Voor diegenen die onverhoopt geen lid zijn van Levende Talen hier het LTM artikel mei 2014 Ik hoop op veel reacties.

Onlinegeletterdheid: weten waar we over praten

Deze post verschijnt ook op Blogcollectief Onderzoek Onderwijs
Nieuwe vormen van communicatie online vragen een nieuwe vorm van geletterdheid. Over de vraag wat dat precies is, vindt een hevige discussie plaats. We weten al genoeg om te kunnen constateren dat het gebruiken van informatie online nieuwe vaardigheden vraagt, dat leerlingen hier niet altijd goed in zijn en dat er nieuwe didactiek en materiaal nodig is om in het onderwijs hier aandacht aan te kunnen besteden. Dit is onderwerp van mijn promotieonderzoek.
Ik krijg vanwege mijn onderzoek naar online tekstbegrip regelmatig scholen aan de lijn die willen praten over hoe zij aandacht zouden kunnen besteden aan het begrijpen en gebruiken van online informatie. Ook anderen willen hierover in gesprek (CITO, lerarenopleidingen, uitgevers etc). De ‘sense of urgency’begint te komen, het is hot.
In de gesprekken zie ik dat er veel verwarring is. Een belangrijke reden daarvoor is dat er een Babylonische spraakverwarring is rond werken met internet en online informatie.  Hier sprak ik al over in oktober 2011 (!)  “Come, let us go down and confound their speech”. Maar het is de afgelopen jaren niet beter geworden. Een onduidelijke terminologie zit innovatie van onderwijs in de weg, is mijn stellige overtuiging. Ik praat vooral met talendocenten. Ik ben er zelf ook een.

Een van de beletselen om als (talen)docent na te denken over een uitbreiden van het curriculum is de onduidelijke definitie en verwarrende terminologiie. Het gaat om termen als: 21st century skills, digitale geletterdheid, ict-vaardigheden, mediavaardigheden en –wijsheid, informatievaardigheden, online tekstbegrip, het nieuwe lezen en nog veel meer. In de Engelstalige literatuur wordt de term literacy (geletterdheid) veel gebruikt, maar die term is verworden tot een synoniem van vaardigheid en dus slecht bruikbaar geworden (Belshaw, 2011). Een rapport van de KNAW (KNAW, 2012) heeft als titel Digitale Geletterdheid, maar die term wordt daar gebruikt als synoniem voor ICT-vaardigheid, waar docenten informatica mee aan de slag kunnen. De term Informatievaardigheden wordt ook veel gebruikt (Brand-Gruwel, S., & Walhout, J., 2010).

Ik pleit voor de termen onlinegeletterdheid en online tekstbegrip. Ik leg uit waarom. In gesprekken met (talen)docenten probeer ik consequent te blijven in mijn terminologie en aan te sluiten bij termen waar zij aan gewend zijn. In het talenonderwijs is de term geletterdheid bekend en dit is opgenomen in domeinen van het vak. Deze term omvat drie competenties: Lezen, Schrijven en Literaire competentie. Ik wil mij hier richten op de taalvaardigheidscomponenten, dus lezen en schrijven. Geletterdheid is een psycholinguistisch proces dat verschillende fasen omvat. Talendocenten hanteren als zij hierover praten meestal de hoofdfasen Verwerven, Verwerken en Verstrekken. Binnen deze fasen worden verschillende vormen van taalkennis, taalvaardigheden en -strategieën opgenomen. In de eerste twee fasen gaat het vooral over leesvaardigheid / tekstbegrip en de laatste fase betreft online schrijven, met onderliggende taalkennis, deelvaardigheden en strategieën.

Het lezen en schrijven vindt tegenwoordig vooral via internet plaats, online dus. Voor het goed kunnen lezen en schrijven online wil ik dan ook de term onlinegeletterdheid hanteren, het (kunnen) lezen en schrijven online. Simple as that. Dit betekent een uitbreiding van de term en het domein dat wordt gehanteerd in talenonderwijs. Het is ook een duidelijk standpunt dat online geletterdheid bij talenonderwijs hoort en geen nieuw vak is, zoals informatievaardigheden of digitale geletterdheid, zoals gedefinieerd door de KNAW.  Bovengenoemde fasen komen overeen met wat in Engelstalig onderzoek Online Reading Comprehension wordt genoemd of de laatste jaren steeds vaker wel New Literacies ( Leu, 2013; OECD, 2011 ), en ook met de fasen die worden gehanteerd in de publikaties over informatievaardigheden.
Binnen online geletterdheid horen dan Online Tekstbegrip ( het begrijpen van online informatie) en Online Schrijfvaardigheid ( het communiceren via internet en digitale tools).

Ik gebruik de term online en niet digitaal. Het feit dat een tekst digitaal is niet zo belangrijk. Als een artikel integraal als PDF online wordt gezet is het niet veel anders dan de papieren variant en zijn de vaardigheden die je daarvoor nodig hebt ook vrijwel hetzelfde. Dit geldt ook voor e-boeken, meestal een exacte digitale kopie van een papieren boek. Wat ervoor zorgt dat online geletterdheid anders is, en dus een uitbreiding van het traditionele definitie van geletterdheid en tekstbegrip is dat veel online teksten helemaal niet lijken op papieren teksten. Het zijn nieuwe tekstsoorten met hun eigen, afwijkende kenmerken ( zie ook artikel in Levende Talen te verschijnen in het april/ meinummer). Voor die nieuwe tekstsoorten zijn nieuwe vaardigheden nodig. En die nieuwe vaardigheden vragen innovatie van het huidige onderwijs.

Ik hoop dat door iets preciezer te zijn met terminologie de discussie over wat we moeten doen makkelijker zal verlopen. We kunnen het dan sneller hebben om waar het om gaat, nieuwe vormen van taalvaardigheid onderwijzen. Daar hebben leerlingen in de huidige digitale netwerkmaatschappij recht op.

Brand-Gruwel, S., & Walhout, J. (2010). Informatievaardigheden voor leraren. Open Universiteit.
KNAW. (2012). Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs (pp. 1–44). Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
Leu, D. J., Kinzer, C., Coiro, J., Castek, J., & Henry, L. A. (2013). New Literacies: A Dual-Level Theory of the Changing Nature of Literacy, Instruction, and Assessment. In N. J. Unrau, N. Unrau, D. Alvermann, & R. B. Ruddell (Eds.), Theoretical Models and Processes of Reading (6 ed., pp. 1150–1181). International Reading Association. doi:10.1598/0710.42
OECD. (2011). PISA 2009 Results: Students On Line (Vol. VI, p. 395). OECD Publishing. doi:10.1787/9789264112995-en

Onderzoek Online Tekstbegrip: Stand van zaken en oproep docenten Nederlands

Vragenlijst online tekstbegrip gaat online per 4 november.
Mijn promotieonderzoek naar online tekstbegrip gaat naar de volgende fase. Ik ga nu mijn collega’s in den lande, docenten Nederlands bevragen: waarom gebeurt er niets, wat vind je  en wat kunnen we  doen. Voor verdere details zie de andere blogberichten over mijn promotieonderzoek. Antwoorden op veel gestelde vragen staan hier.
In het voorjaar hebben 85 docenten Nederlands meegedaan aan een pilot-onderzoek over Online Tekstbegrip door een vragenlijst in te vullen. Op 4 november gaat de uiteindelijke versie online. Ik vraag zoveel mogelijk  docenten Nederlands in het VO om mee te doen aan dit onderzoek. Je kan vanaf 18/11/13 rechtstreeks de vragenlijst invullen  Vul dit korte aanmeldingsformulier in als je nog niet mee hebt gedaan aan het pilot-onderzoek. Je krijgt na de herfstvakantie een persoonlijke uitnodiging met een link naar de vragenlijst. Hier staat een promotekstje die je aan collega’s kan geven. Als je al mee hebt gedaan, hoef je niets te doen, want dan sta je al op een lijst.
Hopelijk willen alle geliefde lezers van mijn blog mij helpen door, ook als je zelf geen docent Nederlands bent, zoveel mogelijk collega’s uit te nodigen mee te doen aan dit onderzoek. Een groep van 500 enthousiaste collega’s vinden moet toch kunnen ? Het komt het onderwijs ten goede, denk ik, als we online tekstbegrip in ons curriculum opnemen. Ik heb er veel vertrouwen in dat jullie en veel van jullie collega’s mee willen doen. Komende week zal ik nog wat eerste impressies van de pilotafname op mijn weblog met jullie delen.

Hoofdonderzoek Online Tekstbegrip: Doe mee!

Kijk voor veelgestelde vragen (waarom, hoe, voor wie planning etc.) op de FAQ-pagina
Update 20/03/13
 
Voor het hoofdonderzoek zijn na sluiting van de pilot op 16 maart alweer 19 nieuwe aanmeldingen binnen gekomen. Geweldig. Het wordt een mooi onderzoek, waar we allemaal wat aan hebben. Zegt het voort!
Pilot
In het voorjaar 2013 hebben 126 docenten Nederlands meegedaan aan een pilotonderzoek Online Tekstbegrip. De mogelijkheid om deel te nemen is gesloten per 16 februari. De gegevens worden nu geanalyseerd. Meer informatie over de pilot vindt u hier.
Op grond hiervan komt er een hoofdonderzoek vlak voor of vlak na de zomervakantie. Ik nodig zoveel mogelijk docenten Nederlands in het VO uit zich aan te melden als belangstellende. U kunt zich via dit formulier opgeven. Als de vragenlijst online gaat, krijgt u persoonlijk via de mail een uitnodiging.
De collega’s die al aan de pilot hebben deelgenomen hoeven dit niet nogmaals te doen. Zij worden automatisch uitgenodigd. Haal ook uw collega’s over om mee te doen. Het is belangrijk dat het een grote steekproef wordt van docenten Nederlands, zodat we een representatief beeld krijgen van de stand van zaken.
Dit is een onderdeel van mijn promotieonderzoek. Meer over dit promotieonderzoek vindt u hier. Naast mijn werk als onderzoeker werk ik als docent Nederlands in het VO.

 

66.67% !! Pilot Survey Online Tekstbegrip

Pilot is gesloten. Update 16/03/13
Op 16 maart heb ik zoals aangekondigd de mogelijkheid om vragenlijsten in te sturen gesloten. Ik heb de 6 onvolledige vragenlijsten verwijderd. Dan heb ik exact 2/3 van de verzonden vragenlijsten terug. Een respons van 66,67% is heel hoog. Dank jullie hartelijk hiervoor. Er hebben zich 126 mensen opgegegeven, 84 hebben geantwoord en 42 niet.  

Vervolg.
Ik ga nu eerst de pilotversie analyseren. Op grond hiervan wordt een nieuwe uiteindelijke versie gemaakt. Hiervoor wil ik weer alle docenten Nederlands uitnodigen. Ik wil voor deze versie nog meer collega’s bevragen.
De collega’s die al hebben meegedaan met de pilotversie blijven op de lijst staan en hoeven zich dus niet opnieuw op te geven. De meeste van hen hebben eengegeven ook met de uiteindelijke versie mee te willen doen. Hartelijk dank hiervoor. Nodig ook collega’s uit.
Verder nodig ik alle andere collega’s Nederlands uit zich in te schijven voor de hoofdversie die voor de zomervakentie is gepland.
Probeer ook collega’s te wijzen op dit voor ons interessante onderzoek naar online tekstbegrip. Ik maak een nieuw formulier om je aan te melden.

14/3/13 De deadlines voor nieuwe deelnemers is inmiddels verstreken. Je kunt je nog wel opgeven voor het hoofdonderzoek, dat waarschijnlijk eind april wordt uitgevoerd. De deadline voor het invullen van de vragenlijst is nog steeds donderdag 14 maart, middernacht.
Historie:
Op 25 februari j.l.  is de vragenlijst voor pilot online gegaan. Docenten Nederlands VO die zich hadden opgegeven hebben een persoonlijke link gekregen. Er komen  nog aanvragen binnen via het formulier ( zie verderop).
Herinnering: Op 08/03 is een herinnering gestuurd naar de deelnemers die de vragenlijst nog niet hebben ingestuurd. Dit helpt.  Als u dit leest en de vragenlijst nog niet hebt ingevuld, graag invullen en retourneren. Dank alvast. De verdeling over vmbo/havo/vwo is nu goed. Ik zoek nog docenten uit de onderbouw HV. Je kan je nog opgeven  via dit formulier.

Update 25/2/13
De survey / vragenlijst over Online Tekstbegrip is vandaag (25/2/13) online gezet! Bedankt voor jullie geduld. Deze vragenlijst is een pilotversie, dus commentaar is hierbij heel heel welkom. Die kan je me in de vragenlijst laten weten.
Het onderzoek is in eerste instantie bedoeld voor docenten Nederlands uit het VO.
Er zijn nu ruim 120 aanmeldingen, waarvan 91 aanmeldingen van docenten uit het VO. Een iets groter aantal docenten VO is welkom, met name docenten Nederlands uit de onderbouw. Spreek nog wat collega’s aan. Iedereen kan zich aanmelden  je via dit formulier . Als je je hebt aangemeld krijg je een uitnodiging mee te doen met een link naar de vragenlijst.
Kijk voor meer details op de FAQ pagina.

Update 16/2/13
Op 16/2/13 zijn er 123 belangstellenden om mee te doen aan het onderzoek. Daar ben ik heel blij mee. 101 daarvan zijn docenten Nederlands. Bijna 70% geeft les in de bovenbouw van het VO  en 30 % in de onderbouw. Verder is de verdeling: 20 VMBO,  28 HAVO, 24 VWO, 8 MBO. Er zouden iets meer mensen uit de onderbouw en het VMBO bij kunnen om een nog betere afspiegeling te vormen.  Mijn onderzoek richt zich in eerste instantie op het VO.

Op 15 februari 2013 is een mail uitgegaan naar diegenen die zich hebben opgegeven voor het online onderzoek middels een vragenlijst. Als je je wel hebt opgegeven maar geen mail hebt ontvangen neem dan met mij contact op. Vier mailadressen werkten niet meer.

De planning om in  januari de testversie van de vragenlijst over online tekstbegrip uit te doen gaan is iets uitgesteld. De vragenlijst gaat uit aan eind van de week na de voorjaarsvakantie ( dus eind van de week van 25 februari) naar de mensen die zich hebben opgegeven of zich nu nog willen aansluiten.  Er hebben zich tot nu toe 118 mensen opgegeven, waaronder 99 docenten. Dat is mooi.

Ik wil voor deze versie alleen docenten uitnodigen. Dat is de echte doelgroep. Dat zijn er nu dus bijna 100. De bovenbouw is oververtegenwoordigd (70%), dus ik nodig vooral onderbouwdocenten uit zich nog aan te melden.  Meld je via dit formulier  aan (deze versie is gesloten). Kijk voor meer details op de FAQ pagina.

Op 24 september 2012 deed ik een oproep doet aan docenten  om mee te doen aan onderzoek naar online tekstbegrip. Ik gebruikte daarbij de social media ( twitter, Facebook, Google+ ) mijn blog (daar bent u nu) en emails aan mensen in netwerken als de community Nederlands en mijn privénetwerken. De oproep is, behalve op mijn edublog ( hier dus), ook geplaatst op Kennisnet-VO en op de Nieuwsblog Nederlands . Waarvoor dank.
De aanmelding loopt goed, waarvoor alvast mijn dank aan al die collega’s die ook belangstelling hebben voor online tekstbegrip en zich misschien, net als ik, zorgen maken dat leerlingen hiermee nog niet goed genoeg worden geholpen in het VO. Ik hoop op nog meer belangstellenden. Ik wil met een mooie doorsnede van vakgenoten in gesprek.  Meld je via dit formulier  aan.

Digitale geletterdheid is populair en een buzzword

Anderhalf jaar geleden schreef ik over de terminologische verwarring die er is rondom digitale vaardigheden. Bij de start van mijn promotieonderzoek naar online tekstbegrip gebruikte ik nog de term digitale geletterdheid. Dat sloeg toen niet aan.
Maar tegenwoordig is deze term populair en wordt ten pas en onpas gebruikt. Veel aandacht hebben in elk geval het rapport van de NAW en een toespraak van Neeli Kroes gekregen. Dit heeft in elk geval als voordeel dat het onderwerp nu echt in beeld is. Zie het laatste nummer van Didactief, waar ik ook met 100 woorden aanwezig ben. Binnenkort schrijf ik een uitgebreidere beschouwing hierover.
didactief0313

Proposal accepted 18th European Conference on Reading

Just received acceptance of my proposal to do a workshop at the 18th European Conference on Reading Jönköping, Sweden, 6-9 August 2013  ” On behalf of the Coordinating Committee of the 18th European Conference on Reading, we are very pleased to inform you that your proposal has been accepted. Type of presentation: Workshop”. One of the key note speakers will be Donald Leu. Very happy with that. Hope to be able to talk with one of the founding fathers of research on online reading comprehension. Join us at the conference!  Go here for more details.

Abstract proposal workshop
In our daily practice we experience that a lot of students find it difficult to find, evaluate, choose and understand information online. PISA (2009) tells us that, “ on average among 15-year-olds who have grown up in a “wired” world, 18% have serious difficulties navigating through the digital environment, (…). And in some countries these percentages are much larger” (OECD, 2011). In some countries the level of offline reading comprehension (reading texts on paper) is much higher than the level of online reading comprehension, while in other countries it’s the other way around. So online and offline reading comprehension seem to be a different ballgame. Already a decade ago the RAND Reading Study Group reported, “[E]lectronic texts that incorporate hyperlinks and hypermedia . . . require skills and abilities beyond those required for the comprehension of conventional, linear print”” — (Coiro, 2011, p. 3). And the International Reading Association tells us “ (…) that traditional definitions of reading, writing, and communication, and traditional definitions of best practice instruction—derived from a long tradition of book and other print media—are insufficient in the 21st century.” (International Reading Association, 2009, p. 2) The IRA tells us also that  “Literacy educators have a responsibility to integrate these new literacies into the curriculum to prepare students for successful civic participation in a global environment.” — (International Reading Association, 2009, p. 2)
OK, but how? Most teachers find it difficult to understand what’s different in Online Reading Comprehension and what we can do to make this a part of our curriculum. And that’s understandable, because there is not very much information available for classroom teachers. Donne Alverman tells us that for “classroom teachers, teacher educators, and researchers whose work is focused at the middle and high school level [online reading comprehension  JC] is rarely a topic of discussion in practitioner journals, or at least in the ones I read on a regular basis.” — (Alvermann, 2008, p. 9)

I would like to discuss Online Reading Comprehension with teachers in an interactive workshop setting. We will talk about the difference between Online and Offline Reading Comprehension, our challenges and fears, our daily practice, and the possibilities to include this in our classrooms and maybe even possibilities to collaborate.

Alvermann, D. E. (2008). Why Bother Theorizing Adolescents’ Online Literacies for Classroom Practice and Research? Journal of Adolescent & Adult Literacy, 52(1), 8–19.
Coiro, J. L. (2011). Predicting Reading Comprehension on the Internet: Contributions of Offline Reading Skills, Online Reading Skills, and Prior Knowledge. Journal of Literacy Research, 1–42.
International Reading Association. (2009). New literacies and 21st century technologies: A position statement of the International Reading Association. Newark, DE: Author.
OECD. (2011). PISA 2009 Results: Students On Line (Vol. VI, p. 395). OECD Publishing.

Is Online Reading Comprehension a different ball game?

Recently I was invited by Victoria Risko, current President of the International Reading Association, to contribute, as a guest blogger, to her Presidential Blog. She was very interested in what I had to say, as a teacher and researcher, about Digital Literacy or Online Reading Comprehension. My blog post came online on April, 4. You can read it online or you can read it here. Looking forward to you comments.

Is Online Reading Comprehension a different ballgame? Challenges for language teachers.

As a language teacher I get a bit nervous reading the 2009 Position statement of the International Reading Association “ To become fully literate in today’s world, students must become proficient in the new literacies of 21st-century technologies. As a result, literacy educators have a responsibility to effectively integrate these new technologies into the curriculum, preparing students for the literacy future they deserve ” I don’t really know what they are talking about and what I have to do.

In the research literature we find that students do not have the skills to understand and use properly digital information. PISA says in the PISA 2009 Results: Students On Line: Digital Technologies and Performance that, “ on average among 15-year-olds who have grown up in a “wired” world, 18% have serious difficulties navigating through the digital environment, which means that these students may find it difficult completing their studies and, later on, looking and applying for work, filling out forms to pay their taxes (…) . And in some countries these percentages are much larger” The thing that’s puzzles me here is that in some countries the level of offline reading comprehension (reading texts on paper) is much higher than the level of online reading comprehension, while in other countries it’s the other way around. So online and offline literacy seem to be a different ballgame. This means that we, as literacy teachers have to know what’s the difference and what we can do about it.

But what are we talking about? A lot of terms are coming up frequently: 21st century skills, new literacies, digital literacy, ICT literacy, media literacy, … It is getting confusing. Dough Belshaw wrote a very interesting thesis / dissertation on Digital Literacy in which he says that the concept of digital literacy differs considerably in different parts of the world and is very ambiguous. I agree with Donna Alvermann when she says ” Yet theorizing the role of these online literacies and the implications they may have for classroom teachers, teacher educators, and researchers whose work is focused at the middle and high school level is rarely a topic of discussion in practitioner journals, or at least in the ones I read on a regular basis.”

And we know that educational change doesn’t happen overnight. We, teachers, will only change our practices if we know what online reading comprehension is, why change is necessary, and what the obstacles and challenges are. For instance, in the Netherlands, nothing happens. In the attainment goals on literacy in education on all levels, digital literacy or online reading comprehension isn’t mentioned at all. There is only some mentioning of being ICT literate or using information skills, which is a very broad term, not related to literacy specifically and ‘ so 20th century ’. While tasks are digital and even the testing is online nowadays. How about other countries? Tell me.

The nice thing is that in the autumn of my professional life – I have been in education for over 30 years – I wanted to have a new challenge. I can see the rapid changes in the way people communicate in the 21st century. I also see that education is not ready to deal with these changes. Education didn’t step into the 21st century yet. So, I looked for grants and got a few. So I started a PhD research on Digital Literacy for two days a week. I will work as a language teacher for 50% of my time at Helen Parkhurst, and be a researcher for the other 50% at the University of Twente. I love combining both.

Studying Digital Literacy, new literacies and such, I decided to narrow things down, so I could better focus on the things I think a literacy teacher needs to know. Digital Literacy is to broad a concept for me, I want to look at Online Reading Comprehension.

I want to share two insights with you and give you something to read. 
First thing is what I learned from Julie Coiro, Donald Leu and a lot of their colleagues is that for online reading comprehension and new literacies in general one needs some new skills (like dealing with linked texts), but also many of the old (offline) reading skills and strategies, but in more complex ways. Coiro, Leu et all are looking at ways to assess these online reading skills by building a new assessment tool ORCA ( Online Reading Comprehension Assessment ) , and also looking at ways to teach online reading comprehension in the TICA Research Project ( Teaching Internet Comprehension to adolescents ) http://bit.ly/HaQsdr . They have written a lot of interesting articles on both subjects and edited a book that gives insight in recent research.
The second thing I want to share is what Rouet, Lowe, and Schnotz say about Understanding Multimedia Documents. They have edited a very interesting book in which they give an overview on research on this topic. It complements the handbook, mentioned earlier. One insight that helped me to get things more in perspective is looking at online reading comprehension as a complex interaction between individual, context and document characteristics. We know that we have many (1) new text genres (websites, blogs. ..), we know that’s there are (2) new skills and strategies involved and (3) the communicative tasks inside and outside schools are getting very ‘digital’.

I think here lays the challenge for the language teacher. Spend more time on different tasks students have to deal with, not only offline texts, work with the new skills and strategies we have to use in modern times and look at new text genres (work with blogs, websites ect ) This is a great challenge, but we have to learn a lot more about what it is and how to implement this in the classroom. And the researchers have to make new knowledge more accessible.
This means that we (and I’m in both teams now, language teacher and researcher) have share much more with each other. We have to leave the unclear terms behind us and focus on online reading comprehension. We have to listen to Donna Alvermann who says “ is rarely a topic of discussion in practitioner journals, or at least in the ones I read on a regular basis” and make some change here.
If we know what it is and what we can do, it’s a challenge. Otherwise it the new change we have to make. And then we don’t do it. I will be glad to participate.

References.
Coiro, J. L. (2011). Predicting Reading Comprehension on the Internet: Contributions of Offline Reading Skills, Online Reading Skills, and Prior Knowledge. Journal of Literacy Research, 1–42.
Coiro, J. L., & Kennedy, C. (2011). The Online Reading Comprehension Assessment (ORCA) Project: Preparing Students For Common Core Standards and 21st Century Literacies. Internal Publication The ORCA Project New Literacies Research Team.
Coiro, J. L., Knobel, M., Lankshear, C., & Leu, D. J. (2008). Handbook of Research on New Literacies. Lawrence Erlbaum Associates.
Leu, D. J., Zawilinski, L., Castek, J., Banerjee, M., Housand, B., Liu, Y., & O Neil, M. (2007). What is new about the new literacies of online reading comprehension. In A. Berger, L. Rush, & J. Eakle (Eds.), Secondary school reading and writing: What research reveals for classroom practices. Chicago, IL: NCTE/NCRLL.
Rouet, J.-F., Lowe, R., & Schnotz, W. (2008). Understanding Multimedia Documents. (J.-F. Rouet, R. Lowe, & W. Schnotz, Eds.). Boston, MA: Springer US.

Bijdrage aan Presidential Blogcorner van de IRA

Een tijdje geleden  werd ik gevraagd door Victoria Risko,  President van de International Reading Association, om als gastblogger iets te schrijven in haar  Presidential Blog Corner.  We hadden een paar keer met elkaar gesproken en zij was heel geïnteresseerd in het onderzoek dat ik doe naar digitale geletterdheid. Voor mijn volgers die mij niet volgen op mijn research blog plaats ik deze blog nogmaals hier. Het is in het Engels, maar dat is voor Nederlanders toch geen probleem? Of wel, tegenwoordig 😉

Is Online Reading Comprehension a different ballgame? Challenges for language teachers.

As a language teacher I get a bit nervous reading the 2009 Position statement of the International Reading Association “ To become fully literate in today’s world, students must become proficient in the new literacies of 21st-century technologies. As a result, literacy educators have a responsibility to effectively integrate these new technologies into the curriculum, preparing students for the literacy future they deserve ” I don’t really know what they are talking about and what I have to do. Continue reading

“Come, let us go down and confound their speech”

The last decade the world changed considerably. Very important changes are the digitalisation of information and the use of internet. This is a big challenge for education. In the media we read that we have to implement 21st century skills in our classrooms or improve the digital literacy of our students en ourselves. The EU, OESO, UNESCO, Pisa, White House tell us that. So it must be important.
But we know that educational change doesn’t happen overnight. And a teacher will only change his practice if he knows what it is we re talking about, why this is necessary, that it is not ‘ old wine in new bags’ as we say in The Netherlands and what the obstacles and challenges are.
Talking about incorporating ICT in the classrooms Ertmer & Ottenbreich say that teachers are reluctant (…) for a variety of reasons including the lack of relevant knowledge (…) , low self-efficacy (…) and existing belief systems (…)” .

Allen & van de Velden say in their Essay for the Ministry of Education, Culture and Science in the Netherlands ” The world is changing rapidly in a lot of ways, but the dominant change is in ICT. Changing technology has far-reaching implications for how we act and interact at work, in education, in civic life and at home. Furthermore, this change is in large part the driving force behind many of the other major changes, such as globalization, flexibilization and the polarization of the job structure. ” Allen, J., & van der Velden, R. (2011). Skills for the 21st Century: Implications for Education. We probably agree on this.

In the literature researchers say that students do not have the skills to understand and use properly digital information. In the PISA 2009 Results: Students On Line: Digital Technologies and Performance it says ” While the quality of online education is a subject of intense debate among educators, parents and students alike, what is no longer open to debate is the need for digital literacy. Are our children well-prepared to enter this technology-rich world? Not all do as well as you might expect from a crop of “digital natives”. The OECD’s Programme for International Student Assessment (PISA) [www.pisa.oecd.org] finds that, on average among 15-year-olds who have grown up in a “wired” world, 17% have serious difficulties navigating through the digital environment—which means that these students may find it difficult completing their studies and, later on, looking and applying for work, filling out forms to pay their taxes or even reserving a seat on a train. And in some countries these percentages are much larger.”

But which skills are we talking about? A lot of terms are coming up frequently: 21st century skills, digital literacy, ICT literacy, media literacy, …
The term 21st century skills is the broadest term. It relates to much more then to Digital Literacy.
Organisations like Partnership for 21st century skills (P21), OECD en Assessment and Teaching of 21st century skills (ATCS) have done research. Voogt & Roblin looked into the research and conclude that 21st century skills can be divided into 7 competencies: Collaboration, Problem Solving, ICT literacy, Creativity, Critical Thinking, Communication and Social and cultural skills. And ICT plays a central role in 21st century skills. Voogt, J. & N. Pareja Roblin (2009) (in Dutch)

Lets zoom in on ICT literacy. This is also not a term that is simple. There are at least two ways to look at this: Media Literacy ( skills / attitudes concerning new media like video, blogs and media wisdom: privacy, bullying etc) and Digital Literacy (skills to search, choose, understand and actively use digital information). The latter perspective I will use in my further research.

So we, as educators, get confused. When I speak to colleagues, read tweets and blogs it shows that many teachers don’t really have a good understanding of the problem we have to face, how important this is and how we can deal with this. I agree with Alvermann when she says ” Yet theorizing the role of these online literacies and the implications they may have for classroom teachers, teacher educators, and researchers whose work is focused at the middle and high school level is rarely a topic of discussion in practitioner journals, or at least in the ones I read on a regular basis.”

It looks like the problem of Babel in the Bible. God looked at a united humanity of the generations following the Great Flood, speaking a single language and migrating from the east. God came down to see what they did and said: “They are one people and have one language, and nothing will be withholden from them which they purpose to do.” So God said, “Come, let us go down and confound their speech.” And so God scattered them upon the face of the Earth, and confused their languages, and they left off building the city, which was called Babel “because God there confounded the language of all the Earth.” (Genesis 11:5-8). (Tower of babel)
But looking at the terminological confusion nowadays we have nobody to blame.

And as a language teacher I get a bit nervous reading the 2009 Position statement of the International Reading Association ” To become fully literate in today’s world, students must become proficient in the new literacies of 21st-century technologies. As a result, literacy educators have a responsibility to effectively integrate these new technologies into the curriculum, preparing students for the literacy future they deserve.” What shall I do?

So the first thing I have planned is looking at the WHAT question: what are we talking about. I have planned to write a booklet for teachers so we know what we are talking about. This means first a literature study.
After that I will ask the teachers what they know, their attitude, the obstacles and challenges they see, using a survey.

Feedback and help is appreciated.

Alvermann, D. E. (2008). Why Bother Theorizing Adolescents’ Online Literacies for Classroom Practice and Research Journal of Adolescent & Adult Literacy, 52(1), 8–19.
Ertmer, P. A., & Ottenbreich-Leftwich, A. T. (2010). Teacher Technology Change: How Knowledge, Confidence, Beliefs, and Culture Intersect. Journal of Research on Technology in Education (JRTE), 42(3), 255–284.
OECD. (2011). PISA 2009 Results: Students On Line. OECD Publishing.