Groeten vanuit de 23rd European Conference on Literacy!

Groeten vanuit de 23rd European Conference on Literacy!

Ik was 24-26 juni 2024 als lid van FELA en Elinet op de tweejaarlijkse European Conference on Literacy op Kreta. Persoonlijke noot: ik wil niet meer vliegen dus was van Nederland naar Kreta gereisd met trein en boot. Zie Polarsteps.


Oorspronkelijke blog op de website van Elinet door Sari Sulkunen, Sandra Langer en Colin Harrison (vertaald uit het Engels)  Engelse tekst staat beneden.

De Europese Conferentie over Geletterdheid werd gehouden in Chania, Griekenland, op 24-26 juni 2024. Ongeveer 300 wetenschappers en leraren uit 40 landen kwamen bijeen om hun werk te presenteren en te discussiëren over geletterdheid. De conferentie werd mede georganiseerd door de Hellenic Association for Language and Literacy en de Federation of European Literacy Associations (FELA).

Samen met veel ELINET-collega’s brachten we drie interessante en verhelderende dagen door op de conferentie, luisterend naar intrigerende presentaties en discussiërend over actuele onderwerpen op het gebied van geletterdheid. Net zo belangrijk waren de vele informele interacties met ELINET-collega’s tijdens koffiepauzes, lunches en diners. We vonden het leuk om elkaar face to face te ontmoeten in plaats van via Zoom!

De conferentie had drie uitstekende keynote sprekers uitgenodigd die verschillende perspectieven hadden op geletterdheid en elkaars standpunten mooi aanvulden.
De eerste keynote presentatie was van Mary Kalantzis van de Universiteit van Illinois. In haar toespraak ‘Multiliteracies revisited’ herdefinieerde ze het oorspronkelijke raamwerk drie decennia na de oorspronkelijke formulering, introduceerde ze transpositionele grammatica voor het maken van betekenis en presenteerde ze ideeën en praktijken voor het gebruik van AI voor pedagogische praktijken. Haar boodschap was – Wees je bewust: contextuele AI komt eraan! En we hebben ons nog niet eens aangepast aan generatie-AI. Er liggen grote uitdagingen in het verschiet voor opvoeders!

De tweede keynote speech was van Cathy Burnett van Sheffield Hallam University, die inging op de behoefte aan een veelzijdige benadering van onderzoek naar tekstuele geletterdheid. Ze stelde bijvoorbeeld nieuwe manieren voor om gegevens te verzamelen en te verwerken. Ze stelde zich voor om onderzoek en praktijk met elkaar te verbinden op een manier die meerdere manieren van weten in het alfabetiseringsonderwijs waardeert, de veranderende aard van geletterdheid erkent en ruimte maakt voor de agency en dialoog van leerkrachten bij het bekritiseren, interpreteren en opnieuw vormgeven van onderzoek in de praktijk.

De derde keynote speech van Kate Cain van de Lancaster University sloot de conferentie af. Zij sprak over de complexiteit van lezen. Zij sprak over de complexiteit van begrijpend lezen en betoogde dat we verder moeten gaan dan de eenvoudige kijk op lezen en een complexe kijk op lezen moeten ontwikkelen, lezen is een complex en dynamisch proces dat verder moet gaan dan ‘decoderen plus begrijpend luisteren’.

ELINET collega’s waren zichtbaar aanwezig op de conferentie met meerdere symposia en presentaties.

Eerst was er het symposium ‘Een leven lang leren, geletterdheid en empowerment zoals waargenomen in verschillende gemeenschappen’ met Aydin Durgunoglu, Sandra Langer, Tiziana Mascia en Sari Sulkunen.

Een tweede ELINET-symposium ging over digitale geletterdheid en heette ‘New conceptual tools for understanding and researching digital information’ met Sari Sulkunen, Colin Harrison, Jeroen Clemens, Sandra Langer.

Tiziana Mascia en Marín Wilson hadden een interessante presentatie over klimaatverandering en geletterdheid met de titel ‘Eco-literacy: children’s non-fiction literature and the ecological pact’.

Laura Schmidt sprak over het institutionalisme van verschillende ondersteuningssystemen voor dyslexie.

De onderwerpen van de presentaties weerspiegelden de diversiteit van geletterdheid. Ze varieerden van begripsstrategieën en visuele elementen in wetenschapsboeken, kritische geletterdheid, multimodale onderwijsprojecten en de rol van meervoudige geletterdheid in de lerarenopleiding, cursussen voor ouders van meertalige leerlingen, criques van de ‘Science of Reading’, strategieën voor begrijpend lezen in online-evaluatie en het ondersteunen van diversiteit door middel van schoolbibliotheken.

Op de tweede dag van de conferentie werd de FELA-Award for Innovative Literacy Promotion in Europe uitgereikt aan het project Words matter/Sanat haltuun. Aleksis Salusjärvi nam namens de projectgroep de prijs in ontvangst en gaf een presentatie over dit innovatieve en geweldige project. Bekijk het hier: https://lukukeskus.fi/en/words-matter-workshops-for-vocational-students/

Je kunt zien welke interessante mogelijkheden de Europese Conferentie over Geletterdheid biedt om iets nieuws te leren en voor professionele ontwikkeling. De volgende conferentie is in juli 2026 in Ljubljana, Slovenië. Misschien zien we jou daar ook?

Vertaald met DeepL.com (gratis versie)


by Sari Sulkunen, Sandra Langer and Colin Harrison

The European Conference on Literacy was held in Chania, Greece, on June 24–26, 2024. Approximately 300 literacy scholars and practitioners from 40 countries gathered together to present their work and discuss literacy. The conference was co-organized by the Hellenic Association for Language and Literacy and the Federation of European Literacy Associations (FELA).

Together with many ELINET colleagues, we spent three interesting and illuminating days at the conference listening to intriguing presentations and discussing timely issues on literacy. Equally important were the numerous informal interactions with ELINET colleagues over coffee breaks, lunches, and dinners. We enjoyed meeting face-to-face instead of on Zoom!

The conference had invited three excellent keynote speakers that had different perspectives on literacy and nicely complemented each other’s views.
The first keynote presentation was by Mary Kalantzis from the University of Illinois. In her speech ‘Multiliteracies revisited’ she revisited the original framework three decades after its original formulation, introduced transpositional grammar for making meaning, and presented ideas and practices for using AI for pedagogical practices. Her take-home message was – Be aware: contextual AI is coming soon! And we haven’t even adapted to generational AI. Great challenges ahead for educators!

The second keynote speech was by Cathy Burnett from Sheffield Hallam University, who addressed the need for a multi-faceted approach to textual literacy research. She suggested and presented, for example, new ways of collecting and processing data. She envisioned connecting research and practice in ways that value multiple ways of knowing in literacy education, recognize the changing nature of literacy, and make space for teachers’ agency and dialogue in critiquing, interpreting and re-imagining research in practice.

The third keynote speech by Kate Cain from Lancaster University ended the conference. She talked about the complexities of reading comprehension and argued that going beyond the Simple View of Reading we should move to a Complex View of Reading, reading is a complex and dynamic process that needs to go beyond ‘decoding plus listening comprehension’.

ELINET colleagues were visibly present in the conference with multiple symposia and presentations.

  • First we had a symposium ‘Lifelong learning, literacy and empowerment as observed in different communities’ with Aydin Durgunoglu, Sandra Langer, Tiziana Mascia and Sari Sulkunen.
  • Another ELINET symposium dealt with digital literacies, and was called ‘New conceptual tools for understanding and researching digital information’ with Sari Sulkunen, Colin Harrison, Jeroen Clemens, Sandra Langer.
  • Tiziana Mascia and Marín Wilson had an interesting presentation about climate change and literacy called ‘Eco-literacy: children’s non-fiction literature and the ecological pact’
  • Laura Schmidt talked about the institutionalism of different Dyslexia Support Systems.
    The hardest working ELINET colleague must have been Tiziana Mascia, with her four presentations!

The topics of the presentations reflected the diverse nature of literacy. They ranged from comprehension strategies and visual elements in science textbooks, critical literacies, multimodal teaching projects, and the role of multiple literacies in teacher training, courses for parents of multilingual pupils, criques of the ‘Science of Reading’, reading comprehension strategies in online assessment and supporting diversity through school libraries.

On the second day of conference, the FELA Award for Innovative Literacy Promotion in Europe was awarded to the Words matter/Sanat haltuun project. Aleksis Salusjärvi on behalf of the project group accepted the award and had a presentation about this innovative and awesome project. Check it out here: https://lukukeskus.fi/en/words-matter-workshops-for-vocational-students/

You can see how interesting opportunities for learning something new and for professional development the European Conference on Literacy offers. The next conference will be in July 2026 in Ljubljana, Slovenia. Perhaps we see you there as well?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *